Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Zakres robót

Zakres inwestycji obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S19 o długości około 10 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności:

 • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, oświetlenie węzłów, bariery ochronne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe)
 • budowę węzłów drogowych: „Kraśnik Północ” i „Kraśnik Południe”
 • budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): „MOP Słodków - kat. II”, „MOP Słodków - kat. III”,
 • budowę Obwodu Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjnosocjalnym i budynkami towarzyszącymi,
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii, w tym przełożenie istniejącej drogi krajowej DK 19 w zakresie projektowanej drogi DD30 (planowana droga wojewódzka),
 • przebudowę istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych,
 • budowę tymczasowych obiektów budowlanych wynikających z przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonania robot,
 • budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych,
 • budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową,
 • budowę pasów technologicznych,
 • budowę i przebudowę zjazdów z jezdni dodatkowych lub innych dróg niższej kategorii,
 • budowę obiektów inżynierskich,
 • budowę obiektów inżynierskich w ciągu istniejących dróg (w tym w ciągu istniejącej drogi krajowej Nr 19 wraz z jej odcinkową przebudową) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia m.in. aspekcie uwarunkowań hydrologicznych i środowiskowych,
 • budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, przepompownie, zbiorniki retencyjne i inne,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
 • wycinka i nasadzenia drzew i krzewów,
 • budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • rozbiórki elementów dróg i ulic, przepustów, elementów sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury i ogrodzeń, budynków mieszkalnych oraz gospodarczych kolidujących z planowaną inwestycją.